1-4 KLASIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.

ĮSAKYMAS 

DĖL 1-4 KLASIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.

 2020 m. gruodžio 29 d. Nr. V-142

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 1.12. punktu (pakeisti 2.2.9.2. papunktį):

1.  Nurodau nuo 2021 m. sausio 4 dienos 1-4 klasių mokinių ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu pagal patvirtintą nuotolinio ugdymo pamokų tvarkarštį.

2.  Nurodau 1-4 klasių mokytojas informuoti mokinių tėvus apie ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu principus ir supažindinti su nuotolinio ugdymo pamokų tvarkaraščiu.

3.  Įpareigoju direktoriaus pavaduotoją ugdymui Iloną Gasauskienę stebėti ugdymo proceso, organizuojamo nuotoliniu būdu, įgyvendinimo kokybę.

4. Įpareigoju raštvedę Jurgitą Gailiuvienę su įsakymu mokytojus supažindinti pasirašytinai per 2 darbo dienas.

L. e. direktorės pareigas                                                                                           Ilona Gasauskienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

plungiskis
etwinning 200
mainu paramos fondas

smpm 200

sveikamokykla 200

draugiskas internetas

tinklas 200
vaikulinija 200
vaiku linija

LionsQuest 200

Back to Top