Mokinių priėmimo tvarka

Mokinių priėmimas bus vykdomas vadovaujantis MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-267.

Susipažinti su aprašu galite čia.

Informacija

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1- 48 „Dėl Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo“ iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkoma Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos vidaus struktūra: nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies vykdymas (nebebus 9, 10 klasių), pakeičiamas mokyklos tipas iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją, mokykla bus pavadinama Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija.

 

Turi sveikatos problemų ir nežinai kur kreiptis?

APSILANKYK ČIA       http://www.sveikatostinklas.lt/ 

Turi klausimų?

Aš galiu TAU padėti Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė (JPSPP)

VITALIJA KRUOLIŪTĖ tel. : 8 673 34028 arba el. paštu kruoliute.vitalija@gmail.com

Naujas mokinio pažymėjimas

Inovatyvus ir šiuolaikiškas mokinio pažymėjimas – tai raktas į pažangesnę, modernesnę mokyklą.
Mokinio pažymėjimas turi tapti įrankiu mokyklai ir moksleiviui. Tai galimybė kurti darnesnę mokymosi aplinką ir palengvinti mokymosi procesą.

Elektroninis mokinio pažymėjimas – saugus mokinio dokumentas su elektroniniu transporto bilietu, mini-pinigine, nuolaidų programa ir papildomomis funkcijomis.

Daugiau informacijos prisegtuose dokumentuose:

MP prezentacija trumpai

MP aprašymas plačiau

Tėveliams

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 metai  (DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

       NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

     NMPP uždaviniai:

 • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
 • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
 • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
 • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Plačiau apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą skaitykite: http://www.nec.lt/342/

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo grafikas 2019

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) vykdymo tvarka 2019


 

 Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir  mokyklos nelankymo prevencinių priemonių vykdymo tvarka

 Mokinių elgesio taisyklės

 Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

 Mokinių skatinimo tvarka

 Mokinių uniformų devėjimo taisyklės

 Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

 Mokinių mokymosi pažangos ir vertinimo tvarkos priedai 3-5 priedai

 Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

 Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

 

      MOKYMO SUTARTYS:

Vaikų nuo 14 metų mokymo sutartis

Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis

 

Mokiniams

Tau reikia žinoti?

Tu turi teisę:

  mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
  į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
  kreiptis į mokyklos administraciją, socialinį pedagogą, klasės vadovą ir/ar savo mokytoją tau rūpimais klausimais;
  gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvai įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);
  gauti tau aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysies, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);
  mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje; dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje;
  susipažinti su visa mokykloje sukaupta informacija apie save, dalyvauti, kai svarstomi su elgesiu susiję klausimai;
  būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokyklos vidaus taisyklėmis;
  būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas; įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

Tavo pareiga yra:

nepažeisti kitų asmenų teisių;

reguliariai lankyti mokyklą, laikytis moksleivių elgesio ir mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;

stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;

sąžiningai atlikti tau skirtas užduotis, žinių patikrinimus ir testus, ugdymo pasiekimų patikrinimo darbus;

tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę;

mokytis pagal privalomojo švietimo programas, iki Tau sueis 16 metų.

 

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Kas yra kontrolinis darbas?

Ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas dalyko programos dalies (temos, kelių temų, skyriaus, logiškai vientisos dalies, savarankiškai išmoktos dalies) išmokimui patikrinti. Apie jį mokiniai informuojami iš anksto, ne vėliau, kaip prieš savaitę. Mokiniui, praleidusiam rašomąjį darbą dėl pateisinamos priežasties, atsiskaityti būtina per 2 savaites, be pateisinamos priežasties – per pirmą pamoką, mokiniui atvykus į mokyklą.

 Kiek kartų rašyti kontrolinį?

Mokiniai per dieną gali turėti ne daugiau kaip 1 kontrolinį darbą.
(Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų).

 Kas yra savarankiškas darbas?

Darbas raštu, kurio trukmė pamokoje neribojama. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų. Mokytojo nuožiūra savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine medžiaga. Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos tam tikros priemonės: žinynai, žodynai ir kt.). Patikrinimas ir vertinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai).

 Laboratorinis ir praktikos darbas.

Šių darbų metu užrašomi teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai ir daromos išvados. Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis ar duomenimis, turi išspręsti užduotį (išmatuoti, apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas). Apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš 1 pamoką. Įvertinimas įrašomas į dienyną. Praktiniai (laboratoriniai) darbai atliekami nepriklausomai nuo to, kiek tą dieną rašoma kitų dalykų kontrolinių darbų. Mokinių darbai vertinami pagal iš anksto su mokiniais aptartas/priimtas vertinimo normas.

 Kas yra Testas ir Įskaita?

Testas - tai uždaro pobūdžio klausimai, kai reikia parinkti teisingą atsakymą iš kelių duotųjų, įrašyti ar pabaigti žodį, patvirtinti ar paneigti teiginį.

 Įskaita - tai mokinių pastangų, darbo pamokose, asmeninės pažangos ir lankomumo įvertinimas. Mokiniai įvertinami pagal iš anksto su mokiniais aptartas/priimtas vertinimo normas.

 Projektinis darbas.

Gali būti atliekamas vieno mokinio arba grupės mokinių. Vertinamas pagal iš anksto su mokiniais aptartas/priimtas vertinimo normas. Trumpalaikis projektinis darbas vykdomas per 1 ar 2 pamokas ir skirtas aptarti nedidelę mokomojoje programoje nurodytą temą.

Ilgalaikis projektas vykdomas keletą  mėnesių ar ilgiau. Jame dalyvauja specialiai sukurtos projektinės grupės, vykdoma įvairesnė veikla. Jame gali dalyvauti ne viena mokykla ir net kelios valstybės.

Back to Top