Laisvos darbo vietos

1. Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija skelbia atranką į biologijos (gamtos ir žmogaus) mokytojo pareigas.  

2. Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija skelbia atranką į specialiojo pedagogo pareigas.    

1. Biologijos (gamtos ir žmogaus) mokytojo pareigas.   Lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – mokyti mokinius biologijos pagal bendrąsias pagrindinio ugdymo I dalies programas.

Specialieji reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį išsilavinimą - biologijos specialisto ir pedagogo kvalifikaciją.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, progimnazijos nuostatus, progimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

3. Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu).

4. Privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą).

5. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį.

6. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, vadovaujantis progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu.

Pagrindinės funkcijos:

Pagal mokyklos ugdymo planą veda pamokas.

Rengia ilgalaikius ir trumpalaikius biologijos (gamtos ir žmogaus) teminius (individualizuotus, pritaikytus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams) planus.

Bendradarbiauja ir informuoja tėvus, vaiko atstovus apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus. 

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo krūvis – 4-6 valandos per savaitę (0,23 pareigybės krūvio).

Darbo užmokestis: nuo 279,00 eurų (darbo užmokestis priklauso nuo suteiktos kvalifikacijos ir pedagoginės patirties).

Įdarbinimas – nuo 2020-02-03.

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti dokumentus progimnazijos raštinėje, adresu A. Vaišvilos g. 32, Plungė, arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.:

1.     Asmens dokumentą.

2.     Gyvenimo aprašymą.

3.     Išsilavinimo dokumentą.

4.     Gali būti rekomendacijos.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia elektroniniu paštu.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Dokumentų priėmimo pradžia - 2020 m. sausio 20 d., pabaiga - 2020 m. sausio 31 d. (įskaitytinai) 15.00 val. Numatoma pokalbio data – 2020 m. vasario 4 d.

_______________________________

2. Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija skelbia atranką į specialiojo pedagogo pareigas

Lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir padėti jiems geriau adaptuotis mokyklos bendruomenėje, visuomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Specialieji reikalavimai:

1. Įgytas aukštasis, ar aukštesnysis iki 2009 metų, ar specialusis iki 1995 metų, išsilavinimas ir specialiojo pedagogo (specialiosios pedagogikos šakos) kvalifikacija.

2. Išmanyti:

2.1. individualių programų rengimo principus, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;

2.2 pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;

2.3. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodiką, gebėti ją taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas.

3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

                   4. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.

5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Pagrindinės funkcijos:

Pagal specialiojo pedagogo pareigybės aprašymo funkcijas.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo krūvis – 0,5 pareigybės krūvio.

Darbo užmokestis: nuo 962,72 eurų neatskaičius mokesčių (darbo užmokestis priklauso nuo suteiktos kvalifikacijos ir pedagoginės patirties).

Įdarbinimas – nuo 2020-03-01.

 

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti dokumentus progimnazijos raštinėje, adresu A. Vaišvilos g. 32, Plungė, arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.:

1.     Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2.     Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3.     Gyvenimo aprašymą (CV).

4.     Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

5.     Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

6.     Gali būti rekomendacijos.

 

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia elektroniniu paštu.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Dokumentų priėmimo pradžia - 2020 m. sausio 24 d., pabaiga - 2020 m. vasario 21 d. (įskaitytinai) 15.00 val. Numatoma pokalbio data – 2020 m. vasario 26 d.

 

Back to Top