«  < Spalis 2018 >   »
PATKPŠS
21

Skaitliukas

741760
Šiuo metu
44

Švietimo muziejus

Facebook

Parašykite mums

Vidaus auditas

 Mokyklos įsivertinimo (vidaus audito) tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.

 Mokyklos įsivertinimo procese yra svarbu ne tiek pats vertinimas, kiek mokymasis. Tai augimo priemonė tiek individo, tiek organizacijos lygmeniu.

 Vidaus auditas padeda atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kaip mums sekasi?    
  • Iš kur mes tai žinome?
  • Ką darysime toliau?

 Vidaus auditas vykdomas  vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2007-07-18, Nr. ĮSAK-1469)  „Dėl bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Vidaus auditą rekomenduojama vykdyti penkiais etapais:

  • Pasirengimas,
  • Platusis auditas,
  • Pasirinktos srities (rodiklių) analizė (arba dar vadinama Giluminiu auditu),
  • Atsiskaitymas ir informavimas.
  • Planavimas.

 Vidaus auditą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta KVA (koordinacinė vidaus audito) grupė.

Vidaus audito koordinavimo grupė pristato Mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus mokytojų bendruomenei, kuri susitaria, kokią veiklos problemą nagrinėti giluminio audito metu.

 Mokyklos vadovas informuoja apie vidaus audito rezultatus steigėją, Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą.

Mokyklos vadovas vidaus audito rezultatus paskelbia viešai.

Vidaus audito rezultatai naudojami sudarant strateginį, Mokyklos planą ir metinę Mokyklos veiklos programą, siejami su mokytojų veiklos vertinimu.

 ____________________