Švietimo muziejus

Mokyklos muziejus įkurtas 1990 metais. Čia sukaupta medžiaga apie pirmosios Plungės gimnazijos įkūrimą 1919 m., jos įkūrėją kunigą kanauninką Joną Senkų, pirmąją pedagogų tarybos sekretorę, kursų organizatorę Stanislavą Senkaitę-Eigelienę, mokyklinių vadovėlių autorius, mokyklos direktorius, mokytojus ir kitus šviesuolius, kūrusius švietimo tinklą Plungės rajone.

Mokyklos muziejui vadovauja Danutė Ardavičienė.
Muziejuje yra mokyklos kronikos nuo 1971 metų.

Mokyklos muziejus, vykdydamas edukacinę veiklą, dalyvavo kultūrinės ir šviečiamosios veiklos projektų konkurse, kurį remia Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos fondas, ir gavo 2002/2003 m. valstybės paramą projektui „Santarvės premijų laureatai“.

Rajono savivaldybės Kolegija 2006 m. parėmė projektą „Pegaso sparnu paliesti“, skirtą iš Žemaitijos krašto kilusiems kultūros, meno, literatūros žmonėms pagerbti.

Mokyklos muziejus kelis kartus tapo rajono ir apskrities rengiamų konkursų – apžiūrų laureatu, o 2005 m. Padėkos raštu apdovanojo Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija „už nuoširdžią kūrybingą švietėjišką veiklą“.

2005 m. Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerijos bei Lietuvos Jaunimo turizmo centro organizuotoje Šalies mokyklų muziejų apžiūroje mokyklos muziejus pateko tarp geriausiųjų šalyje.

2006 m. Lietuvos jaunimo turizmo centras įteikė Padėkos raštą „už dalyvavimą Nacionalinėje jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijoje“.

2006 m. dalyvavome tarptautinėje konferencijoje Kaune „Saulės“ švietimo draugijai – 100 metų“: buvo parengta ekspozicija „Plungės „Saulės“ gimnazija“ ir pranešimas „Plungės gimnazijos įkūrimo iniciatorius kunigas Jonas Senkus“.

2006 m. dalyvavome tarptautiniame projekte „Pavasario diena Europoje 2006“.

Nuo 2006 m. spalio 1 d. mokyklos muziejui, sukaupusiam medžiagą apie visas Plungės mieste ir rajone esančias švietimo įstaigas, jų kūrimosi istorijas, gavo naują statusą – Plungės švietimo istorijos muziejus.

Pagrindinės ekspozicijos:
• Mokyklos istorija nuotraukose;
• Mokyklos įkūrėjai;
• Sustingusios akimirkos;
• Oginskio rūmuose;
• Naujųjų Metų šventės;
• Įsimintini būreliai: „Žemaitėliai“, „Valso sūkury“;
• Aukso ir sidabro medalininkai;
• Garsūs respublikoje ir pasaulyje;
• Šachmatų istorija;
• Mokyklos direktoriai;
• Akademikas A. Jucys;
• Mokyklos jubiliejų akimirkos;
• Mokyklos kronikos (nuo 1971m.);
• Abiturientų albumai (nuo 1962m.);
• Mokytojų geroji patirtis;
• Moksleivių kūrybos almanachai (10);
• Rajono vidurinių mokyklų istorijos (1919-1982);
• Rajono pagrindinių mokyklų istorijos (1919-1982);
• Ikimokyklinės įstaigos;
• Užmokyklinės įstaigos; 
• „Būk šviesos spinduliu“;
• Rajono žymios vietos, etnokultūros paminklai; 
• „Mokiniai“, „Mokytojai“, „Pastatai“; 
• Rajono gamyklos sovietmečiu; 
• Ženklelių kolekcija;
• Numizmatikos kolekcija;
• „Okupacinių valdžių piniginiai ženklai“; 
• Suvenyrai, dovanos;
• Garbės knyga;
• Atsiliepimų knyga.
Muziejaus fonduose yra:
• Kino meno muziejaus eksponatai (100 aplankų apie kino aktorius);
• Rajono mokyklų istorijų aplankai (7);
• Bibliografinis skyrius (300 egz);
• Numizmatikos kolekcija;
• Senoviniai buities apyvokos daiktai (16 egz.);
• Uniformų kolekcija.
Eksponatai, gauti iš buvusių mokinių ir mokytojų (bibliografinis skyrius):
• Iš kino meno muziejaus, buvusio Plungės ŽŪVM;
• Senoviniai buities daiktai – mokinių dovanos mokyklos muziejui.
Unikalūs eksponatai:
• Pirmoji pedagogų tarybos protokolų knyga, pradėta 1919m., mokinių elgesio taisyklės, sukurtos 1920m.;
• Kunigo Milerio rankraštis „Žvilgsnis į praeitį“, surinktas ir padovanotas mokyklos direktoriui 1982m. Medžiaga surinkta sovietmečiu. Rankraštis atrastas po 23 m., mirus direktoriui;
• Žemaičių vyskupystės žemėlapis (1922 m.);
• Mokytojai – knygų, vadovėlių autoriai;
• Mūsų mokiniai – dabar garsūs respublikos žmonės;
• Žymūs kraštiečiai.
Rengiami projektai mokinių akiračiui plėsti, gilinti žinias apie gimtąjį kraštą, jo žmones:
• 2002-2003 mokslo metais vykdytas projektas „Misija – gydyti sužeistą sielą“ (apie Santarvės fondo laureatus). Projektą rėmė Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. 
• 2003-2004 mokslo metais – „Plungės švietimo istorija“. 
• 2003-2004 m. „Akademiko A. Jucio 100-osioms gimimo metinėms“. Parėmė rajono savivaldybė. 
• 2004-2005m. „Pažinkime gimtąjį kraštą, jo žmones“. Parėmė rajono savivaldybė. 
• 2003 m. „Žvilgsnis į šviesias Plungės krašto moteris“. Parėmė moterų draugijos Plungės skyrius.
Sukurtos video juostos:
• Haufo 200 gimimo metinėms. Pasakų inscenizacijos; 
• Literatūrinė – muzikinė kompozicija „Meilė, Santarvė, Tolerancija“;
• M. Katkaus jubiliejui. Tėviškės metai. Joninės; 
• Poeto R. Jonučio kūrybos vakaras; 
• Kelionė po žymias Telšių rajono vietas;
• Literatūrinė popietė, skirta A. Baranauskui.
Muziejus kasmet, nuo 2000 metų, veda rajono tradicinius renginius:
• Kasmetinės rajono jaunųjų kraštotyrininkų konferencijos (pradžia – 2000 m.):
o 2003m. – konferencija kraštotyrininkams, fizikų, literatų būrelių nariams „Ką žinome apie Nobelį ir jo premijos laureatų išradimų įtaką pasaulio raidai“;
o 2004m. – rajono kraštotyrininkų ir fizikų būrelio nariams. Romualdo Karazijos knygos „Žalias teorijos medis“ aptarimas;
o 2004m. – respublikinė mokslinė konferencija, skirta akademiko Adolfo Jucio 100 gimimo metinėms.
• Jubiliejiniai renginiai (kas 5 metai) seniausiai Plungės gimnazijai (dabar – pagrindinė mokykla). 2004m. paminėtos 85-osios mokyklos įkūrimo ir mokyklos steigėjo kanauninko Jono Senkaus 130 gimimo metinės.
• Paruošti ir vykdomi papildomo ugdymo projektai:
o „Jie – mūsų atmintyje“;
o „Tėviškės metai. Papročiai, tradicijos“;
o „Muziejaus edukacinės veiklos programa“.
• Įkurtas retų knygų bibliografinis skyrius.
• Įkurtas kino meno muziejus.
Edukacinės programos. Žymių kalendorinių datų renginiai: minimos rašytojų, muzikų, dailininkų jubiliejinės datos, rengiami vakarai, popietės, netradicinės pamokos, radijo laidos.
• 2003m. – muzikinė popietė „Dainininkui A. Šabaniauskui – 100“;
• 2003m. – literatūrinė popietė V-VI kl. „Pranas Mašiotas – vaikų literatūros tėvas“; 
• 2004m. – renginys spaudos dienai „Žvilgsnis į XX amžių pro Knygos pasaulio langą“ . Dalyvavo bibliotekininkai, žurnalistai, lietuvių kalbos mokytojai ir moksleiviai;
• 2004m. – literatūrinė pamoka VIII-X kl., skirta Antano Baranausko 170, „Anykščių šilelio“ išleidimo 100 metinėms.
Kaupiama medžiaga:
• Rajono vidurinių mokyklų istorija;
• Rajono pagrindinės mokyklos;
• Vaikų ikimokyklinių įstaigų istorija;
• Užmokyklinės įstaigos;
• Mokyklos mokytojų veteranų veikla.
Muziejus palaiko ryšius:
• Žemaičių dailės muziejus;
• Žemaičių Kalvarijos mokyklos muziejus;
• Šiaulių Juliaus Janonio vidurinės mokyklos muziejus;
• Laikraščio „Gimtinė“ redakcija.
Muziejaus lankytojai:
• Mokyklos muziejų per metus aplanko apie 800 vaikų;
• Per kraštotyrininkų konferencijas lankosi rajono mokyklų moksleiviai – 200; 
• Per mokyklos jubiliejų aplankė 400 buvusių mokyklos moksleivių ir svečių (2004m.);
• Svečiai iš Švedijos, Graikijos, Italijos – 50;
• Iš viso per metus apie 1500 lankytojų.

Back to Top