Mokiniams

Tau reikia žinoti?

Tu turi teisę:

  mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
  į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
  kreiptis į mokyklos administraciją, socialinį pedagogą, klasės vadovą ir/ar savo mokytoją tau rūpimais klausimais;
  gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvai įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);
  gauti tau aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysies, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);
  mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje; dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje;
  susipažinti su visa mokykloje sukaupta informacija apie save, dalyvauti, kai svarstomi su elgesiu susiję klausimai;
  būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokyklos vidaus taisyklėmis;
  būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas; įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

Tavo pareiga yra:

nepažeisti kitų asmenų teisių;

reguliariai lankyti mokyklą, laikytis moksleivių elgesio ir mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;

stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;

sąžiningai atlikti tau skirtas užduotis, žinių patikrinimus ir testus, ugdymo pasiekimų patikrinimo darbus;

tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę;

mokytis pagal privalomojo švietimo programas, iki Tau sueis 16 metų.

 

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Kas yra kontrolinis darbas?

Ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas dalyko programos dalies (temos, kelių temų, skyriaus, logiškai vientisos dalies, savarankiškai išmoktos dalies) išmokimui patikrinti. Apie jį mokiniai informuojami iš anksto, ne vėliau, kaip prieš savaitę. Mokiniui, praleidusiam rašomąjį darbą dėl pateisinamos priežasties, atsiskaityti būtina per 2 savaites, be pateisinamos priežasties – per pirmą pamoką, mokiniui atvykus į mokyklą.

 Kiek kartų rašyti kontrolinį?

Mokiniai per dieną gali turėti ne daugiau kaip 1 kontrolinį darbą.
(Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų).

 Kas yra savarankiškas darbas?

Darbas raštu, kurio trukmė pamokoje neribojama. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų. Mokytojo nuožiūra savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine medžiaga. Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos tam tikros priemonės: žinynai, žodynai ir kt.). Patikrinimas ir vertinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai).

 Laboratorinis ir praktikos darbas.

Šių darbų metu užrašomi teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai ir daromos išvados. Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis ar duomenimis, turi išspręsti užduotį (išmatuoti, apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas). Apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš 1 pamoką. Įvertinimas įrašomas į dienyną. Praktiniai (laboratoriniai) darbai atliekami nepriklausomai nuo to, kiek tą dieną rašoma kitų dalykų kontrolinių darbų. Mokinių darbai vertinami pagal iš anksto su mokiniais aptartas/priimtas vertinimo normas.

 Kas yra Testas ir Įskaita?

Testas - tai uždaro pobūdžio klausimai, kai reikia parinkti teisingą atsakymą iš kelių duotųjų, įrašyti ar pabaigti žodį, patvirtinti ar paneigti teiginį.

 Įskaita - tai mokinių pastangų, darbo pamokose, asmeninės pažangos ir lankomumo įvertinimas. Mokiniai įvertinami pagal iš anksto su mokiniais aptartas/priimtas vertinimo normas.

 Projektinis darbas.

Gali būti atliekamas vieno mokinio arba grupės mokinių. Vertinamas pagal iš anksto su mokiniais aptartas/priimtas vertinimo normas. Trumpalaikis projektinis darbas vykdomas per 1 ar 2 pamokas ir skirtas aptarti nedidelę mokomojoje programoje nurodytą temą.

Ilgalaikis projektas vykdomas keletą  mėnesių ar ilgiau. Jame dalyvauja specialiai sukurtos projektinės grupės, vykdoma įvairesnė veikla. Jame gali dalyvauti ne viena mokykla ir net kelios valstybės.

Back to Top