Veiklos kokybės įsivertinimas

2019 m. Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketa (rezultatai)

Mokyklos įsivertinimo tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.

Mokyklos įsivertinimo procese yra svarbu ne tiek pats vertinimas, kiek mokymasis. Tai augimo priemonė tiek individo, tiek organizacijos lygmeniu.

 Vidaus auditas padeda atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kaip mums sekasi?    
  • Iš kur mes tai žinome?
  • Ką darysime toliau?

Mokyklos veiklos komybės įsivertinimas vykdomas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2007-07-18, Nr. ĮSAK-1469)  „Dėl bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Vidaus auditą rekomenduojama vykdyti penkiais etapais:

  • Pasirengimas,
  • Platusis auditas,
  • Pasirinktos srities (rodiklių) analizė (arba dar vadinama Giluminiu auditu),
  • Atsiskaitymas ir informavimas.
  • Planavimas.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

 ____________________

 

Back to Top