Veiklos sritys

Ugdymo proceso organizavimas 2018-2019 mokslo metams:

Pradžia 2018 09 03

Pabaiga 1-4 kl. 2019-06-07

            5-8 kl. 2019-06-21  

I pusmetis  1-8 kl. 2018 09 03 - 2019 01 25

II pusmetis 1-4 kl.  2019 01 27 - 2019 06-07

                5-8 kl.  2019 01 27 - 2019 06 21

 Atostogos:

Rudens atostogos                                       Žiemos (Kalėdų) atostogos                  

1-8 kl. 2018 10 29 - 2018 11 02                 1-8 kl. 2018 12 27 - 2019 01 02

Žiemos atostogos                                       Pavasario (Velykų) atostogos

1-8 kl. 2019 02 18 - 2019 02 22                1-8 kl. 2019 04 23 - 2019 04 26

 Ugdymo tikslai:

1. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą, gerinti mokymo ir mokymosi kokybę.
2. Kurti mokyklą - savitos kultūros židinį, grįstą tautiškumo, pilietiškumo pagrindais.
3. Teikti efektyvią pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pagalbą mokiniams ir jų tėvams (globėjams).

Ugdymo uždaviniai:

1.1. Gerinti ugdymo proceso kokybę.
1.2. Taikyti naujas ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo formas.
1.3. Gerinti mokymosi motyvaciją.
2.1. Ugdyti mokyklos bendruomenės narių kultūrą, tobulinti bendravimą ir bendradarbiavimą.
2.2. Kurti palankią mokymosi aplinką.
3.1. Gerinti mokinių tėvų informavimo sistemą.

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Neformalus ugdymas

Back to Top