Tėveliams

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 metai  (DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

       NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

     NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Plačiau apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą skaitykite: http://www.nec.lt/342/

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo grafikas 2019

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) vykdymo tvarka 2019


 

 Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir  mokyklos nelankymo prevencinių priemonių vykdymo tvarka

 Mokinių elgesio taisyklės

 Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

 Mokinių skatinimo tvarka

 Mokinių uniformų devėjimo taisyklės

 Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

 Mokinių mokymosi pažangos ir vertinimo tvarkos priedai 3-5 priedai

 Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

 Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

 

      MOKYMO SUTARTYS:

Vaikų nuo 14 metų mokymo sutartis

Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis

 

Back to Top